Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης απορρίπτουμε το νομοθετικό πλαίσιο της “αξιολόγησης”


Η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Δ.Π.Τ.Ε.), με επιστολή που απέστειλε στις 8-5-2014, καλεί  τους Διοικητικούς Υπαλλήλους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να  εναντιωθούν με τη συλλογή υπογραφών στη νέα διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων βάσει προκαθορισμένης ποσόστωσης.
Με το νόμο 4250/26-3-14 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», που ψηφίστηκε πρόσφατα, γίνεται αντιδραστικότερο το ζήτημα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς καθορίζονται εκ των προτέρων τα ποσοστά και οι κλίμακες αξιολόγησης (25% άριστοι, 60% μέτριοι και 15% ανεπαρκείς). Η αυθαιρεσία στον καθορισμό των ποσοστών και στον τρόπο που αυτά θα κατανεμηθούν σε επίπεδο Γενικών Διευθύνσεων και Τμημάτων αποκαλύπτει ότι βασικός στόχος αυτής της πολιτικής δεν είναι η βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης αλλά η κατάργηση Υπηρεσιών, η απόλυση χιλιάδων συναδέλφων μας και η μισθολογική μας καθήλωση ή και υποβάθμιση.
Μέσω και της προωθούμενης αξιολόγησης η κυβέρνηση στοχεύει στη διαμόρφωση ενός μικρού, ευέλικτου και επιτελικού κράτους, ενός κράτους στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων μέσα από απολύσεις.
Δεν υπάρχει αξιολόγηση χωρίς συγκεκριμένη στόχευση. Όμως η συγκεκριμένη “αξιολόγηση” δεν αποτελεί εργαλείο που θα οδηγήσει στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ούτε θα εξαλείψει τις αιτίες που τις υποβαθμίζουν (καθόλα θεμιτοί στόχοι, που τους συμμερίζεται και τους παλεύει το συνδικαλιστικό κίνημα). Η κυβέρνηση έρχεται με την “αξιολόγηση” να χειραγωγήσει και να τρομοκρατήσει με αυταρχικότερα εργαλεία τους εργαζόμενους δημοσίους υπαλλήλους και να αναδείξει τα νέα επίλεκτα κρατικά στελέχη της διοίκησης.

Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης απορρίπτουμε το νομοθετικό πλαίσιο της “αξιολόγησης” και με μαζικές, συλλογικές διαδικασίες απαιτούμε:
·        να μην εφαρμοστεί στην πράξη η ποσόστωση
·        να καταργηθεί ο νόμος 4250/14
·        να μην γίνει καμιά απόλυση, καμιά διαθεσιμότητα
και καλούμε τους συναδέλφους:
·        να μην συμμετάσχουν στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης
·        κανένας προϊστάμενος να μην δεχτεί να συμπράξει στη βαθμολογία με ποσόστωση, που οδηγεί σε απολύσεις εργαζόμενων.

Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Εγκύκλιος έναρξης του οκταμήνου (8μηνου) της διαθεσιμότητας διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80, Μαρούσι

ΠΡΟΣ:
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

 ΑΔΑ: ΒΙΦ59-ΦΟΙ2 , Μαρούσι, 16-5-2014 ,    Αρ. Πρωτ. : 4802

Θέμα :  «Σχετικά με τον χρόνο  έναρξης του οκταμήνου (8μηνου) της διαθεσιμότητας διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, του οποίου οι θέσεις καταργήθηκαν». 

Έχοντας υπ’ όψιν:
1.  Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2. της παρ. Ζ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012  «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016  -  Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2.  Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4172/2013  «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3.  Την υπ’ αριθμ.  135211/B2/24.9.2013  κοινή απόφαση των Υπουργών  Παιδείας  και Θρησκευμάτων  -  Διοικητικής Μεταρρύθμισης  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάργηση χιλίων τριακοσίων σαράντα εννέα (1.349) οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/13 (Α’ 167)» (Β’ 2384), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 150539/Β2/15.10.2013 (Β’ 2601) και 57519/B2/11.4.2014 (Β’ 910) κοινές αποφάσεις των ως άνω Υπουργών. 
4.  Το υπ’ αριθμ. 2470/16.5.2014 Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Προϊσταμένου του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο εκδόθηκε κατόπιν του υπ’ αριθμ. 424/14.5.2014  ερωτήματος του Υπουργού  Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
5.  Το από 15.5.2014 Γνωμοδοτικό Σημείωμα των κ.κ. Χρυσανθάκη Χαράλαμπου, Καθηγητή της  Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών  του  ΕΚΠΑ, Βλαχόπουλου Σπυρίδωνος, Αν. Καθηγητή  της Νομικής Σχολής  του  ΕΚΠΑ  και Γώγου Κωνσταντίνου, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ,  το οποίο εκδόθηκε κατόπιν του υπ’ αριθμ. 424/14.5.2014 ερωτήματος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ 

Α. Χρόνος έναρξης του οκταμήνου (8μηνου) της διαθεσιμότητας διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, του οποίου οι θέσεις καταργήθηκαν στο σύνολο τους.  Σε περίπτωση κατάργησης  του  συνόλου  των  οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, το οκτάμηνο (8μηνο) της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία οι θέσεις αυτές καταργούνται.
Σε περίπτωση τροποποίησης της ως άνω απόφασης, ο χρόνος της διαθεσιμότητας άρχεται από τη δημοσίευση της τελευταίας τροποποιητικής Κ.Υ. απόφασης, καθ’ ο μέρος αυτή τροποποιεί την αρχική Κ.Υ.Α. 

Β. Χρόνος έναρξης του οκταμήνου (8μηνου) της διαθεσιμότητας διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, του οποίου οι θέσεις καταργήθηκαν με αποτίμηση προσόντων. Σε περίπτωση κατάργησης  οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, με αποτίμηση προσόντων,  το οκτάμηνο (8μηνο) της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων άρχεται από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της ως άνω  διαπιστωτικής  πράξης, ο  χρόνος της διαθεσιμότητας άρχεται από την έκδοση της τελευταίας διαπιστωτικής πράξης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Απόφαση για την ακύρωση της αξιολόγησης, Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σε συνεδρίασή της, στις 24 Απριλίου 2014, δήλωσε την αντίθεσή της στην υποτιθέμενη αξιολόγηση που με το Ν. 4250/2014 προωθεί η Κυβέρνηση.  Πρόκειται για μια κίνηση που αποσκοπεί στη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού απολύσεων, στην περαιτέρω μείωση μισθών και  στην αποδιάρθρωση των δομών του Δημοσίου. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και στο πλαίσιο της εξουσιοδότησής της από το Γενικό Συμβούλιο, αποφάσισε:
Την προκήρυξη απεργίας, προκειμένου να υλοποιηθεί η αποχή των υπαλλήλων, από κάθε διαδικασία που έχει σχέση με την αξιολόγηση, με στόχο να αποτρέψει τη χρησιμοποίησή της για νέες διαθεσιμότητες και απολύσεις εργαζομένων. Αυτή αφορά σε πρώτη φάση τους Γενικούς Διευθυντές και στη συνέχεια όλους όσοι, κληθούν να λάβουν μέρος με οποιοδήποτε ρόλο (αξιολογούμενους και αξιολογητές).
Πιο συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή και στο πλαίσιο των συνήθων καθηκόντων των εργαζομένων, δεν εκτελούνται εργασίες που σχετίζονται:
α) Με την έκδοση της απόφασης επιμερισμού ποσοστών
β) Με τη σύνταξη της έκθεσης από τον αξιολογούμενο
γ) Με τη σύνταξη της εισήγησης από τον εισηγητή και
 δ) Με τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης από τον αξιολογητή.
Βασικό αίτημα του απεργιακού μας αγώνα, είναι η ακύρωση στην πράξη του νόμου 4250/2014 και η τελική του κατάργηση, αλλά και η μη προώθηση των νέων ρυθμίσεων για τη μισθολογική καθήλωση  των υπαλλήλων που περιλαμβάνει ακόμη και θεσμοθέτηση του ατομικού μισθού.
Οι Γενικοί Διευθυντές, το σύνολο των προϊσταμένων στο Δημόσιο, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι, καλούνται να συμμετέχουν στον απεργιακό αγώνα διαρκείας για να ακυρώσουμε τα νέα σχέδια της Κυβέρνησης.
Καλούνται οι Ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια Σωματεία να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιτυχία της αγωνιστικής μας προσπάθειας. Συγκεκριμένα, να οργανώσουν συσκέψεις, περιοδείες, συλλογή υπογραφών, γενικές συνελεύσεις και κάθε είδους δράσεις που μπορούν να αναπτύσσονται πρωτοβουλιακά με στόχο την ενημέρωση και κινητοποίηση των εργαζομένων. Εκτιμούμε ότι ο αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση δεν είναι υπόθεση καθενός ξεχωριστά, αλλά πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μαζικής και συλλογικής δράσης.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί ότι αυτή η μορφή της απεργιακής κινητοποίησης, που βασίζεται σε σχετική παλιότερη εμπειρία, στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία και στο ν.1264/1982, είναι ένα ισχυρό όπλο που μπορεί να θωρακίσει όλους τους εργαζόμενους και να μεταφέρει την ευθύνη, από προσωπική-υπηρεσιακή, στα συλλογικά συνδικαλιστικά όργανα και στην ΑΔΕΔΥ.
Ταυτόχρονα κατά την συνεδρίαση της 24.4.2014, η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε επίσης:
1.                 Να καλέσει, κατά την έναρξη της εφαρμογής της διαδικασίας της αξιολόγησης, τους εργαζομένους σε γενικές συνελεύσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας και άλλες μορφές αντίδρασης στις Διευθύνσεις Προσωπικού, με στόχο την παρεμπόδιση της ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης διαδικασίας.
2.                
Την άμεση ενεργοποίηση όλων των νομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν με στόχο την ακύρωση της εφαρμογής της «αξιολόγησης».
3.                
Την πραγματοποίηση κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου (σε ημερομηνία που θα οριστικοποιηθεί με νέα ανακοίνωση) μεγάλης σύσκεψης πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σωματείων για τον καλύτερο συντονισμό των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται ενάντια στην εφαρμογή του νόμου.
4.                
Την προώθηση στις Ομοσπονδίες και τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους κειμένου (που θα μπορεί να εξειδικεύεται και να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε ομοσπονδίας) για συλλογή υπογραφών από όλους τους εργαζόμενους (ανεξάρτητα της υπηρεσιακής θέσης που κατέχουν), με το οποίο θα δηλώνεται η πλήρης αντίθεσή τους στην προωθούμενη διαδικασία αξιολόγησης και η άρνησή τους να λάβουν μέρος σε αυτήν.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Κινητικότητα για περίπου 2.000 υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα μεταξύ αυτών και Πανεπιστημίων.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση με την η οποία καλούνται περίπου 2.000 υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα, μεταξύ αυτών και Πανεπιστημίων  (αφορά ΜΟΝΟ τους συναδέλφους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 8μηνο της διαθεσιμότητας λήγει στις 24 Μαΐου) για να υποβάλουν αιτήσεις εντός 15 ημερών  για τη διεκδίκηση 547 θέσεων.
Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ για να δείτε όλες τις θέσεις.
 Σύμφωνα με το ΦΕΚ αναμένεται να καλυφθούν:
- 300 θέσεις για υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) του κλάδου δικαστικών επιμελητών και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού.
- 164 θέσεις υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου γραμματέων και διεκπεραίωσης υποθέσεων
- 73 θέσεις κυρίως διοικητικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε δικαστήρια της χώρας και σε ΚΕΠ
- 10 θέσεις για γραμματείς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε δικαστήρια της Αθήνας (Διοικητικό Εφετείο, Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Πταισματοδικείο)

Συνάντηση της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με τον Υπουργό Παιδείας στις 12.5.2014.ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ο.Δ.Π.Τ.Ε.)
Διεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήμιο
Λεωφ. Συγγρού 136 – Αθήνα                    Αθήνα 13 Μαίου 2014
Ταχ. Κωδ.:   17671                                    Αριθμ. πρωτ.: 369
Τηλέφωνα Προέδρου:6948201440 – 2310995206                         
Fax : 2107722028 e-mail: savaspap@ad.auth.gr
Fax:2310-996772   
Τηλέφωνα Γ.Γραμματέα: 6937363670, 2107276527                     
Email: vvalsam@lib.uoa.gr, akvalsam@gmail.com

                                                                      
Συνάντηση της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με τον Υπουργό Παιδείας στις 12.5.2014.
Ενημέρωση
Μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας σε σύσκεψη των παρευρισκομένων μελών της Ομοσπονδίας καταγράψαμε τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε να υλοποιηθεί η επιστροφή του συνόλου των εργαζομένων στα Πανεπιστήμια, που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα.
1. α) Για τη διάρκεια ισχύος της διαθεσιμότητας των συναδέλφων οι οποίοι έχουν μοριοδοτηθεί και περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ της 8ης Μαϊου 2014, το Υπουργείο περιμένει τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Συγκεκριμένα, εκκρεμεί η γνωμοδότηση (του Νομικού Συμβουλίου) για τις ημερομηνίες αρχής και λήξης της διαθεσιμότητας για τους συναδέλφους που βρίσκονται και στην πρώτη και στη δεύτερη διαπιστωτική πράξη, καθώς και των συναδέλφων που εντάσσονται στη διαθεσιμότητα και περιλαμβάνονται μόνο στη δεύτερη διαπιστωτική. Στη συνέχεια το ΥΠΕΠΘ θα εκδώσει σχετική εγκύκλιο.
    β). Για τους συναδέλφους που ανήκουν στους κλάδους που καταργήθηκαν, βάσει της ΚΥΑ στις 15 Οκτωβρίου 2013, το 8μηνο της διαθεσιμότητας λήγει στις 15 Ιουνίου.
2. Για τους συναδέλφους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 8μηνο της διαθεσιμότητας λήγει στις 24 Μαΐου. Οι συνάδελφοι αυτοί θα κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα κινητικότητας που θα προκηρύξει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για το δημόσιο τομέα, απλά και μόνο για να πάρουν παράταση  στη διαθεσιμότητα.  Στη συνέχεια θα κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα κινητικότητας που θα αφορά το Υπουργείου Παιδείας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και θα ενταχθούν σ’ αυτό.
Αν η διαδικασία κινητικότητας που θα προκηρύξει το ΥΠΕΠΘ είναι κλειστή πρόσκληση, δεν θα χρειασθεί μοριοδότηση για το προσωπικό. Αν είναι ανοιχτή πρόσκληση τότε θα γίνει μοριοδότηση για το προσωπικό των Πανεπιστημίων.
3. Το πρόβλημα που προκύπτει, με διακοπή της μισθοδοσίας των διαθεσίμων, από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής, δεν μπορεί να λυθεί από το ΥΠΕΠΘ. Επειδή όμως οι οικονομικοί εκκαθαριστές, ενόψει της λήξης της διαθεσιμότητας, έχουν προβεί στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας, ο Υπουργός εξετάζει το ενδεχόμενο να καλυφθούν οι συνάδελφοι μισθολογικά, με την ένταξη σε καθεστώς κινητικότητας μετά από αίτηση τους στη σχετική προκήρυξη. Η βάση αυτής της εκδοχής οφείλεται στο γεγονός ότι  με την ένταξη των διαθεσίμων σε κινητικότητα, παρατείνεται το καθεστώς διαθεσιμότητας.
4. Εντός της εβδομάδος θα καλέσει ο Υπουργός το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων ώστε να τους ζητήσει να υλοποιήσουν τα προαπαιτούμενα βήματα για να μπορέσει να βγει η πρόσκληση σε κινητικότητα (ενδοϊδρυματική και διαϊδρυματική) του ΥΠΕΠΘ, μέσα από την οποία θα προκηρύξει το σύνολο των θέσεων που θα ζητηθούν από τα Ιδρύματα. (1165 θέσεις όσες δηλαδή και οι διαθεσιμότητες των 8 Πανεπιστημίων.
Επίσης ο Υπουργός δεσμεύτηκε να κοινοποιήσει και στην Ομοσπονδία το περίγραμμα των βημάτων για την υλοποίηση των παραπάνω διαδικασιών, το οποίο θα παραδώσει στους Πρυτάνεις.
5. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κινητικότητας των συναδέλφων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, ο Υπουργός καθ’ υπαγόρευση, δήλωσε τα παρακάτω απαραίτητα βήματα, ως βασική προϋπόθεση, για την έναρξη της διαδικασίας αυτής (κινητικότητας).
Αυτά είναι:
 α) Άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις ΕΙΔΙΠ και έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
β) Θα πρέπει να αποσταλεί έγγραφο των Ιδρυμάτων στο ΥΠΕΠΘ με αίτημα την πλήρωση των θέσεων που θα προκύπτουν από την αποχώρηση των υπαλλήλων που μετατράπηκε η ειδικότητα τους σε ΕΙΔΙΠ αλλά και εκείνων που συνταξιοδοτήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, με αντίστοιχους υπαλλήλους που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα.
γ) Άμεση κατάθεση, από τις διοικήσεις των Πανεπιστημίων, των σχεδίων Οργανισμών με ιδιαίτερο κεφάλαιο το Οργανόγραμμα.
δ). Έκδοση ΚΥΑ με την οποία θα προκηρύσσονται θέσεις ΕΕΠ και ΕΤΕΠ και την ευθύνη για την διαδικασία και την ολοκλήρωσή της  θα την έχουν οι Κοσμήτορες. Για τις θέσεις αυτές θα υποβάλουν αίτηση οι συνάδελφοι που είναι σε διαθεσιμότητα.
Για τη διαδικασία ένταξης των διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΤΕΠ που ξεκίνησε το Πολυτεχνείο, ο Υπουργός δήλωσε άγνοια και είπε ότι «θα το δούμε».
7. Θα σταλεί έγγραφο για την άρση πειθαρχικής δίωξης στους μη απογραφέντες συναδέλφους.
8. Το χρονοδιάγραμμα για την κατάθεση των Οργανισμών από τα Πανεπιστήμια πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30 Ιουνίου. Αν δεν έχει γίνει τότε θα ισχύσει ο πρότυπος Οργανισμός του Υπουργείου.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για το Κεντρικό Συμβούλιο της  Ο.Δ.Π.Τ.Ε.

         Ο  Πρόεδρος                     Ο Γενικός  Γραμματέας
Παπαδόπουλος Σάββας               Βαλσαμής Βαλσαμάκης

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δευτέρα 12 Mαΐου 2014 στις 12.00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στη βιβλιοθήκη

Συνάδελφοι,
Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό και εν όψει της αξιολόγησης, σας καλούμε σε Γ.Σ. την Δευτέρα 12 Μαΐου 2014.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  • Διαθεσιμότητα
  • Αξιολόγηση
  • Συμμετοχή στην 48ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η Ομοσπονδία για  12 και 13 Μαΐου 2014.
  • Έκδοση καρτών

Για τα παραπάνω είναι πολύ σημαντική η παρουσία όλων στη  Γενική Συνέλευση.

Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στη διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Κρήτης, 8/5/2014


ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
08/05/2014
 ΘΕΜΑ:  «Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στη διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Κρήτης, λόγω κατάργησης θέσεως με αποτίμηση προσόντων, σύμφωνα με την αριθμ.135211/Β2/23-09-2013 (ΦΕΚ 2384/τ.Β’/24-09-2013) κοινή Απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  και Παιδείας και Θρησκευμάτων,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  αριθμ.57519/Β2/11-04-2014  (ΦΕΚ 910/τ.Β’/11-04-2014) κοινή Απόφαση και ισχύει.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΦΘ9-ΖΛΟ


 Αθήνα, 6 Μαΐου 2014 (www.asep.gr)
Έκδοση οριστικών πινάκων κατάταξης υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Οριστικοί πίνακες κατάταξης υπαλλήλων

48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, 13-14 ΜΑΗ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ο.Δ.Π.Τ.Ε.)
Διεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήμιο
Λεωφ. Συγγρού 136 – Αθήνα                                       Αθήνα 8 Μαίου 2014
Ταχ. Κωδ.:   17671                                                       Αριθμ. πρωτ.: 368
Τηλέφωνα Προέδρου:6944191513 – 2107721910                         
Fax : 2107722028
Τηλέφωνα Γ.Γραμματέα:6948201440-2310995206                       
Fax:2310-996772 e-mail:savaspap@ad.auth.gr    

48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
13-14 ΜΑΗ 2014
 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
        Το Κ.Σ. της Ομοσπονδίας μας στην τελευταία συνεδρίαση του στις 6 Μαϊου 2014 αποφάσισε την προκήρυξη 48ωρης απεργιακής κινητοποίησης ως μια πρώτη απάντηση στην παραπλανητική και  παρελκυστική τακτική που υιοθέτησε το Υπουργείο Παιδείας για το θέμα της διαθεσιμότητας – κινητικότητας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι διαπιστωτικές πράξεις.
Βρισκόμαστε δεκαπέντε ημέρες πριν την εκπνοή του χρόνου διαθεσιμότητας των συναδέλφων από τα ιδρύματα Ιωαννίνων και ΟΠΑ και πέντε βδομάδες πριν την εξάντληση του χρόνου της διαθεσιμότητας για τα υπόλοιπα έξη ιδρύματα και το Υπουργείο σιωπά. Κανένας από τους σχεδιασμούς όπως αυτοί είχαν αναλυθεί από τον Υπουργό στις συναντήσεις μας δεν έχει φέρει κάποιο αποτέλεσμα, ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ένταξης των υπό διαθεσιμότητα συνάδελφων σε κινητικότητα. Καμιά υπόσχεση μέχρι τώρα δεν έχει πραγματωθεί. Για το ζέον αυτό θέμα και ενώ τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει επικίνδυνα και επικρέμεται άμεσα η απειλή της απόλυσης πάνω από τα κεφάλια 1165 συναδέλφων μας, επικρατεί ένα κλίμα συσκότισης. Το υπουργείο όλο αυτό το διάστημα δεν εκδηλώνει τις προθέσεις του (ούτε μια ανακοίνωση περί κινητικότητας), γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες όλων μας και δημιουργεί ένα κλίμα αναβρασμού στον κλάδο μας.
Το ανυποχώρητο αίτημα που θέσαμε εξαρχής προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, να μην απολυθεί κανείς από τους συναδέλφους μας θα το υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι τέλους. Αυτή τη χρονική στιγμή έχουμε χρέος να αγωνιστούμε όλοι μαζί ανασυντάσσοντας τις δυνάμεις μας, για να αποτρέψουμε την εφαρμογή της βάρβαρης αυτής επιλογής της μνημονιακής κυβέρνησης, ώστε κανένας συνάδελφος μας να μη χάσει την εργασία του.
Το Κ.Σ. της Ομοσπονδίας απαντώντας στην ακινησία και την ένοχη σιωπή του υπουργείου - χωρίς να παραγνωρίζει τις καθυστερήσεις που υπήρξαν από την πλευρά των ιδρυμάτων – καταγγέλει την ασυνέπεια του Υπουργείου και την καταστροφική πολιτική του για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και για τις ζωές των συναδέλφων μας, και προχωρά σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις, αρχής γενομένης από την Τρίτη 13 Μαΐου με 48ωρη απεργία. Μια απεργία συνάδελφοι που δεν έχει το χαρακτήρα της αλληλεγγύης,  πρέπει να στηριχθεί από όλους μας γιατί μας αφορά άμεσα όλους.
Καλούνται οι σύλλογοι να πραγματοποιήσουν άμεσα Γενικές συνελεύσεις, να ενημερώσουν τους συναδέλφους μας σε όλα τα ιδρύματα και να οργανώσουν με τον καλύτερο τρόπο την εν λόγω απεργιακή κινητοποίηση, η οποία πρέπει να στεφθεί με επιτυχία και να αποτελέσει το προοίμιο νέων αγώνων μέχρι να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις του υπουργείου, οιοποίες μέχρι πρότινος έκαναν λόγο για επανένταξη στις υπηρεσίες όλων ανεξαιρέτως τωνσυναδέλφων. Εδώ που έχουμε φτάσει συνάδελφοι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η καθολική συμμετοχή όλων είναι ο κρίσιμος παράγοντας που θα καθορίσει όχι μόνο την τύχη των συναδέλφων αυτών αλλά και τη δική μας, δεδομένου ότι τα απανωτά πλήγματα που δεχόμαστε ως εργαζόμενοι και απειλούν την εργασιακή μας υπόσταση είναι πολλά. Ένα απ’ αυτά είναι και η τροποποίησητων διατάξεων  που αφορούν στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων (υπάρχει σχετική ανακοίνωση) η οποία συγκλίνει σε ένα συγκεκριμένο στόχο: την απόλυση χιλιάδων υπαλλήλων, τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και την εκχώρηση τμημάτων του δημόσιου τομέα στα χέρια ιδιωτικών συμφερόντων, υπηρετώντας μια κερδώα λογική που διέπει αυτά τα συμφέροντα. 
Συνάδελφοι τις μέρες αυτές τελειώνει το οκτάμηνο της διαθεσιμότητας των
καθαριστριών οι οποίες όπως και άλλοι εργαζόμενοι είναι αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας. Πρέπει λοιπόν να συμπτύξουμε όλοι μαζί ένα κοινό μέτωπο αγώνα με πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν άμεσα προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιβάλλεται να αναδείξουμε εκ νέου το θέμα της διαθεσιμότητας και των απολύσεων σε μείζον πολιτικό ζήτημα ιδιαίτερα ενόψει των εκλογών.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:
- Nα εκδώσει τις διαπιστωτικές Πράξεις και να δώσει παράταση του χρόνου της διαθεσιμότητας όπως είχε δεσμευτεί.
-Ναπροχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση της διαδικασίας της κινητικότητας όπως αυτή έχει συμφωνηθεί σε προηγούμενες συναντήσεις μας.
Να διασφαλίσει την επανένταξη όλων των συναδέλφων μηδενός εξαιρουμένου στις υπηρεσίες, βεβαίως και όσων ο κλάδος έχει καταργηθεί
Απαιτούμε από την κυβέρνηση να πάρει πίσω το νέο σύστημα αξιολόγησης με βάση το οποίο θέλει να δημιουργήσει μια τεράστια δεξαμενή υπαλλήλων προς απόλυση.
Όλοι στον αγώνα για τα δίκαια αιτήματα μας

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για το Κεντρικό Συμβούλιο της  Ο.Δ.Π.Τ.Ε.

         Ο  Πρόεδρος                     Ο Γενικός  Γραμματέας
Παπαδόπουλος Σάββας               Βαλσαμής Βαλσαμάκης

"Η παιδεία και η υγεία σαν κοινωνικά αγαθά στην τοπική αυτοδιοίκηση", Παρασκευή 9 Μαΐου και ώρα 7:30μ.μ. στην πλατεία Μικρασιατών

ΘΕΜΑ: Κάλεσμα σε δημόσια εκδήλωση-συζήτηση με θέμα:
«Η παιδεία και η υγεία σαν κοινωνικά αγαθά στην τοπική αυτοδιοίκηση»

Πρωτοβάθμια σωματεία από τον χώρο της Παιδείας και της Υγείας με αφορμή τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, καλούν την Παρασκευή 9 Μαΐου και ώρα 7:30μ.μ. στην πλατεία Μικρασιατών σε δημόσια εκδήλωση-συζήτηση με θέμα: «Η παιδεία και η υγεία σαν κοινωνικά αγαθά στην τοπική αυτοδιοίκηση». Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας και τους υποψηφίους των συνδυασμών σε μια εποικοδομητική συζήτηση.

ΕΛΜΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Κείμενο συλλογής υπογραφών ενάντια στην προσχηματική «αξιολόγηση», ΑΔΕΔΥ 30/4/2014

Κείμενο συλλογής υπογραφών ενάντια στην  «αξιολόγηση»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ…………………………………………

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που υπογράφουμε το παρακάτω κείμενο εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην προσχηματική «αξιολόγηση».
Θεωρούμε ότι,
έπειτα από την κατασκευή χιλιάδων «επίορκων υπαλλήλων» καθώς και «πλεονάζοντος προσωπικού», η Κυβέρνηση προσπαθεί τώρα με εργαλείο τη συγκριτική «αξιολόγηση» να δημιουργήσει από όλους εμάς, μια νέα, μόνιμη πλέον,  δεξαμενή διαθεσίμων και υπό απόλυση συναδέλφων. Μάλιστα δεν αρκείται σε ένα αυταρχικό «σύστημα αξιολόγησης» αλλά καθορίζει εκ των προτέρων τα ποσοστά  και τις κλίμακες «αξιολόγησης» για να διασφαλίσει  την επιτυχία του στόχου της.

 Η αυθαιρεσία, στον καθορισμό των ποσοστών και στον τρόπο που αυτά θα κατανεμηθούν σε επίπεδο Γενικών Διευθύνσεων και Τμημάτων  αποκαλύπτει ότι βασικός στόχος δεν είναι η βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης αλλά η κατάργηση Υπηρεσιών, η απόλυση δεκάδων χιλιάδων συναδέλφων μας και η μισθολογική καθήλωση ή/και υποβάθμιση των μη αρεστών. Επί της ουσίας, επιχειρείται η χειραγώγησή μας από την Κυβέρνηση και η αναπαραγωγή των υφιστάμενων σχέσεων εξουσίας εντός των Δημοσίων Υπηρεσιών. Εργαλείο για τους σκοπούς αυτούς συνιστά αφενός η επιβολή υποχρεωτικής ποσόστωσης (25% άριστοι, 60% μέτριοι και 15% ανεπαρκείς) στις «αξιολογήσεις» μας και αφετέρου η χρησιμοποίηση των προϊσταμένων, για να «αξιολογήσουν» τους υφισταμένους τους.

Είναι φανερό ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι να μας εξαναγκάσει μέσω της τρομοκρατίας και του φόβου της απόλυσης, να υποταχθούμε πλήρως, στους σχεδιασμούς της ασκούμενης πολιτικής. Εμείς γνωρίζουμε καλά ότι το κλίμα που θα δημιουργηθεί στους χώρους εργασίας θα επηρεάσει αρνητικά την εξυπηρέτηση των πολιτών και την παροχή των Δημοσίων Κοινωνικών Αγαθών, διευκολύνοντας την παραπέρα συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση των Δημόσιων Υπηρεσιών.

Διεκδικούμε την κατάργηση των διατάξεων του Ν. 4250/2014 που αφορούν στην «αξιολόγηση».

 Δηλώνουμε την απόφασή μας να μη συνεργήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο στο να τεθούν σε ομηρία και στον προθάλαμο της απόλυσης συνάδελφοι μας.  

Καλούμε τέλος, όλους, τους εμπλεκόμενους άμεσα ή έμμεσα σε αυτή την διαδικασία της προκατασκευασμένης «αξιολόγησης» να ταχθούν απέναντι στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.           
                               Συνένοχους στο έγκλημα δεν θα μας έχουν
 

Α/Α ...............Ονοματεπώνυμο................................Υπογραφή.