Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου καλεί όλο το Ρεθεμνιώτικο λαό τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, στις 1:00 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία του ΕΟΠΥΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ  ΤΜΗΜΑ  ΑΔΕΔΥ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ        Ρέθυμνο, 16-02-2014
Ταχ. Δ/νση: Κιλελέρ 4                                                        Αρ. Πρ.: 2
Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο
Πληροφορίες: Δερεδάκης Νικόλαος                                  ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνα : 28310 52808 - 6978200399                             1. Μέλη μας
FAX. : 28310 22132                                                            2. ΜΜΕ
e-mail: deredakis@yahoo.gr     

Δελτίο Τύπου
Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου θα είναι η τελευταία ημέρα λειτουργίας των γραφείων και ιατρείων του ΕΟΠΥΥ στο Ρέθυμνο. Την Τρίτη τίποτα δεν θα υπάρχει στο χώρο. Όλοι οι υπάλληλοι και οι γιατροί του φορέα θα τεθούν σε διαθεσιμότητα. Παρόλο που όλοι γνωρίζαμε τις διαθέσεις του Υπουργείου Υγείας, κανείς δεν περίμενε ότι μια τέτοια απόφαση θα έβγαινε βράδυ και θα υλοποιούνταν αστραπιαία.
Έστω και αυτή την έσχατη στιγμή οι Ρεθεμνιώτες δεν πρέπει να μείνουν με σταυρωμένα χέρια. Όλοι μαζί, δυναμικά πρέπει να εμποδίσουμε αυτή την επαίσχυντη και άθλια απόφαση.
Το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου καλεί όλο το Ρεθεμνιώτικο λαό τη  Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, στις 1:00 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία του ΕΟΠΥΥ να εμποδίσουμε το κλείσιμο την Μονάδας.
Για το λόγο αυτό προκηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας από τις 12:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου.
ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ!
 Για το Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ο Πρόεδρος                                            Η Γραμματέας
Νίκος Δερεδάκης                                     Ειρήνη Κοτζάκη

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Νομοσχεδίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αφορούν τις αλλαγές στο τρόπο αξιολόγησης

Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις


Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» περιλαμβάνει τρία βασικά κεφαλαία.
1. Διοικητικές απλουστεύσεις – Άρση διοικητικών βαρών.
2. Εξορθολογισμός δομών με την κατάργηση φορέων.
3. Καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω νέου, μεταβατικού τρόπου αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Για την αξιολόγηση προβλέπει τα ακόλουθα:

 

Άρθρο 19: Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα αξιολόγησης

Το άρθρο 7 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα αξιολόγησης
1. Τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνατόν να αξιολογούνται με την κλίμακα βαθμών του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992 καθορίζονται ως εξής:
α. Με τους βαθμούς 9 έως 10 αξιολογείται ποσοστό έως και 25 % των υπαλλήλων.
β. Με τους βαθμούς 7 έως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων.
γ. Με τους βαθμούς 1 έως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15% των υπαλλήλων.
2. Τα ποσοστά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υπολογίζονται επί του συνόλου των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Γενική Διεύθυνση.
Ο επιμερισμός των ποσοστών αξιολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση γίνεται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο σύνολο των υποκείμενων οργανικών μονάδων μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας. Για τον επιμερισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, ιδίως:
α) η παραγωγικότητα των μονάδων
β)οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής.
γ) η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα.
4. Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται αποκλειστικά εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους και αποστέλλεται στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης πριν από την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης. Η μη τήρηση των ποσοστών αυτών από τους αξιολογητές συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ. β του άρθρου 107 του ν. 4057/2012 και ελέγχεται με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου έκδοσης της σχετικής απόφασης.
5. Για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, το ανώτατο ποσοστό αξιολόγησης με τους βαθμούς 9 ή 10 ανέρχεται έως και 70%, το οποίο υπολογίζεται επί του συνόλου των προϊσταμένων του ίδιου επιπέδου της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
6. Στις περιπτώσεις που από την εφαρμογή των ανωτέρω ποσοστών προκύπτει κλάσμα μισής μονάδας και άνω λογίζεται ως ακέραιη μονάδα.
7. Όπου κατά την αξιολόγηση δεν εξαντληθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο κατά κλίμακα ποσοστό, το υπολειπόμενο μέρος που δεν χρησιμοποιήθηκε προσαυξάνει το ποσοστό της αμέσως κατώτερης βαθμολογικής κλίμακας.
8. Τα ποσοστά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για την αξιολόγηση των υπηρετούντων σε γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών και στους Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς, καθώς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό, τον Υφυπουργό και τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα. Στην περίπτωση αυτή αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου αυτού είναι αντίστοιχα ο Διευθυντής του οικείου Γραφείου, όπου προβλέπεται, και όταν δεν υπάρχει, ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός, και ο Γενικός /Ειδικός Γραμματέας.
9. Στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται στον φορέα οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου αυτού είναι ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο Διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης του φορέα.»

Άρθρο 20: Κλίμακα βαθμολόγησης κριτηρίων- Αιτιολογία

Η παρ. 8 του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Εφόσον ο αξιολογητής βαθμολογεί ένα ή περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης με βαθμό 9 έως 10 ή με βαθμό 1 έως 6, απαιτείται η παράθεση από αυτόν ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής για τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης».

Άρθρο 21: Αυτοαξιολόγηση

Η παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Η βαθμολογία που δίνει ο ίδιος ο αξιολογούμενος στα ουσιαστικά του προσόντα κατ` ουδένα τρόπο επηρεάζει τη βαθμολογία που δίνει ο αξιολογητής σ` αυτόν, ούτε επιφέρει οποιοδήποτε άλλο έννομο αποτέλεσμα. Αποσκοπεί απλώς στο να γνωρίζει ο αξιολογητής την εικόνα που ο ίδιος ο αξιολογούμενος έχει για τον εαυτό του. Μπορεί επίσης ο αξιολογητής να εκτιμήσει με βάση την αυτοαξιολόγηση, την ανάγκη να καλέσει σε συνέντευξη τον αξιολογούμενο.»

Άρθρο 22: Έλεγχος τυπικών στοιχείων και ειδικής αιτιολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησης

Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 318/1992 προστίθεται περίπτωση γ ως εξής:
«γ) ως προς την έγκαιρη παράδοση ενυπογράφως στην αρχή κάθε έτους των εντύπων αξιολόγησης στους αξιολογούμενους και ακολούθως την διαβίβαση ενυπογράφως της συμπληρωμένης Έκθεσης από τον αξιολογούμενο στον Εισηγητή, την παραλαβή των εισηγήσεων και την παράδοσή τους ενυπογράφως στους αξιολογητές, εξετάζοντας κάθε φορά την τήρηση των προθεσμιών.»

Άρθρο 23: Αξιολογητές

Το άρθρο 14 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Αξιολογητές
1. Την αξιολόγηση ενεργεί αυτοτελώς ένας προϊστάμενος ανάλογα με τη θέση του αξιολογούμενου στην ιεραρχία της οικείας δημόσιας υπηρεσίας ή του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δηλαδή ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας εκείνης που υπηρετεί ο αξιολογούμενος, όταν υπάρχει, κατόπιν γραπτής και τεκμηριωμένης εισήγησης του άμεσου προϊσταμένου του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται υπερκείμενη οργανική μονάδα, ο υπάλληλος αξιολογείται από τον άμεσο προϊστάμενό του χωρίς να απαιτείται εισήγηση.
2. Ως προϊστάμενοι νοούνται οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή στρατιωτικοί, που κατέχουν θέση, η οποία αποτελεί την κορυφή της οικείας οργανικής μονάδας καθώς και οι μετακλητοί ή με θητεία υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν τέτοια θέση βάσει ειδικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των νομίμων αναπληρωτών τους.
3. Αξιολογητής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος είναι ο προϊστάμενος της οικείας υπερκείμενης οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, μετά από γραπτή και τεκμηριωμένη εισήγηση από τον άμεσο προϊστάμενό του.
4. Αξιολογητής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης είναι ο προϊστάμενος της οικείας υπερκείμενης οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.
5. Ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου για αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες αποκεντρωμένων ή αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή N.Π.Δ.Δ., το μονομελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης, συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας σε αυτούς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο γραφείο τους ή υπάγονται σε αυτούς.
6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπηρετούν σε γραφείο Υπουργού ή Υφυπουργού συντάσσονται από τον Διευθυντή του οικείου Γραφείου. Εάν δεν υπάρχει Διευθυντής, τότε οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό.
7. Οι εκθέσεις αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες υπάγονται απευθείας σε Υπουργό ή Υφυπουργό, καθώς και η έκθεση αξιολόγησης του Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού ή Υφυπουργού, συντάσσονται από τον οικείο Υπουργό ή Υφυπουργό.
8. Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, στις οποίες είναι αποσπασμένοι. Για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει ειδικών διατάξεων, συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, από τους αρμόδιους προϊστάμενους των φορέων αυτών.
9. Ειδικά για το πολιτικό διδακτικό και βοηθητικό επιστημονικό προσωπικό των σχολών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας που υπάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007), ως προϊστάμενος αξιολογητής νοείται ο προϊστάμενος της οικείας σχολής.»

Άρθρο 24: Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης

Το άρθρο 18 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης
1. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές αποκλειστικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και το αργότερο έως την 31η Μαρτίου για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών, κατόπιν έκδοσης της απόφασης τον Ιανουάριο κάθε έτους από το αρμόδιο όργανο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ.318/1992. Η συμπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική για τον αξιολογούμενο και πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Κάθε εισηγητής υποχρεούται να καταθέτει την εισήγησή του στον αρμόδιο αξιολογητή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την συμπλήρωσή της από τον αξιολογούμενο και το αργότερο έως τέλος Φεβρουαρίου. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για πέντε τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με έκδοση σχετικής απόφασης ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία.
2. Οι προθεσμίες και υποχρεώσεις της παρ. 1 ισχύουν και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από την 31η Μαρτίου λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού ενημερώνονται για την υποχρέωσή τους αυτή.
3. Στην περίπτωση που ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης, ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας προσωπικού, πριν από την παράδοση των καθηκόντων. Κατ` εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού ή Υφυπουργού, μπορούν να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και σε περίπτωση που αποχωρήσουν από τη θέση τους, μπορούν να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης μέσα σε δύο τουλάχιστον μήνες από την αποχώρησή τους. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις όσον αφορά στον επιμερισμό των ποσοστών εφαρμόζεται η τελευταία απόφαση επιμερισμού ποσοστών που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του έτους λύσης της υπαλληλικής σχέσης των αξιολογητών.
4. Σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου που ενεργεί ως αξιολογητής, εκτός της περίπτωσης παραίτησης, συμπλήρωσης ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογούμενου είτε από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή το μονομελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης, προκειμένου για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης. Και στις δύο περιπτώσεις δεν απαιτείται εισήγηση.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, σε καμιά περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών.»

Άρθρο 25: Δικαίωμα ένστασης

Το άρθρο 19 του Π.Δ. 318/1992 «Δικαίωμα ένστασης» αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Δικαίωμα Ένστασης
1. Με εξαίρεση τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων και φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στα πολιτικά γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων, ο αξιολογούμενος υπάλληλος δύναται να ασκήσει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης ένσταση μεροληψίας ή αποδεδειγμένης πλάνης περί τα πράγματα του Αξιολογητή, σε περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι 6 και κάτω.
2. Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του καθώς και τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την ανακρίβεια των επικαλούμενων από τον Αξιολογητή γεγονότων.
3. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών από την κατά το άρθρο 21 γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο.»

Άρθρο 26: Γνωστοποίηση των εκθέσεων

Η παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά, αφού συμπληρωθεί αρμοδίως η τελευταία σελίδα του εντύπου αξιολόγησης από την υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, όπως ισχύει. Η γνωστοποίηση γίνεται με τη φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού και περιλαμβάνει την τελευταία σελίδα έκθεσης.»

Άρθρο 27: Διαδικασία Ένστασης

Η παρ.1 του άρθρου 22 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ένσταση κατατίθεται στην υπηρεσία προσωπικού, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος. Αντίγραφο της ένστασης παραδίδεται ή αποστέλλεται με τη φροντίδα της υπηρεσίας προσωπικού στον αξιολογητή, του οποίου η βαθμολόγηση αμφισβητείται από τον υπάλληλο και ο οποίος υποχρεούται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τη λήψη του αντιγράφου της ένστασης να παραδώσει ή αποστείλει στην υπηρεσία ειδικό σημείωμα, στο οποίο διατυπώνονται οι απαντήσεις στους ισχυρισμούς του υπαλλήλου. Το ειδικό αυτό σημείωμα μαζί με την ένσταση διαβιβάζονται στην υπηρεσία προσωπικού για την εισαγωγή τους στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Δεν απαιτείται ειδικό σημείωμα αν στο μεταξύ έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση του προϊσταμένου.»

Άρθρο 28: Εξέταση των ενστάσεων

Το Άρθρο 23 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
Εξέταση Ενστάσεων
1. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και δύναται είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης. Δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τον αξιολογητή ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλομένων ισχυρισμών. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει να έχει αποφανθεί για τις ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την εισαγωγή τους σε αυτή.
2. Αν η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κάνει δεκτή την ένσταση, σημειώνεται τη νέα βαθμολογία στον ειδικό χώρο του εντύπου με μνεία του σχετικού πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Στη συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας προσωπικού αναγράφει τη βαθμολογία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στην οικεία στήλη.»

Άρθρο 29: Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

1. Σε κάθε υπουργείο, αποκεντρωμένη διοίκηση, περιφέρεια ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, το οποίο έχει δικό του υπηρεσιακό συμβούλιο, συνιστάται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται κατά περίπτωση με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Περιφερειάρχη και αποτελείται από τρεις Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του οικείου φορέα, εκ των οποίων Πρόεδρος ορίζεται ο αρμόδιος για θέματα προσωπικού, με ισάριθμους αναπληρωτές Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ορίζονται μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων. Τα ν.π.δ.δ., που δεν έχουν δικό τους υπηρεσιακό συμβούλιο, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού του οικείου φορέα.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 19 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992.

Άρθρο 30: Τροποποιήσεις – καταργήσεις

1. Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται το υπόδειγμα – έντυπο Δ’ .
2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: Όπου στα έντυπα αξιολόγησης αναφέρεται Α΄ αξιολογητής, νοείται εφεξής ο αξιολογητής. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτο»
3. Η περ. β της παρ.8 του άρθρου 4 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται. Η περ. δ της παρ. 8 του άρθρου 4 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
δ) «Οι στήλες 2, 4, 5, 6 ,7 καταργούνται. Η στήλη τρία (3) αναριθμείται σε 2 και ονομάζεται «Αξιολογητής» και η στήλη 8 αναριθμείται σε 3 και μετονομάζεται σε «Τελική Βαθμολογία» και η στήλη 9 αναριθμείται αντιστοίχως σε 4.
Με εξαίρεση τη στήλη 1 όλες οι υπόλοιπες στήλες συμπληρώνονται από την υπηρεσία. Η τελική βαθμολογία προκύπτει αφού ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα της κρίσης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης».
4. Η περ. στ. της παρ. 8 του άρθρου 4 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Στο τέλος της έκτης σελίδας τίθεται η υπογραφή του Αξιολογητή και τα στοιχεία του. Το πεδίο Β΄ Αξιολογητής καταργείται». Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτο». Η παρ. 2, 10 και 11 του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992 καταργούνται.
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτος». Η παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται. Στην παρ. 5 του άρθρου 9 του Π.Δ. 318/1992 καταργούνται οι λέξεις «της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 1943/1991»
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτου» και στην παρ. 2 του άρθρου 10 καταργείται η λέξη «πρώτο»
7. Το άρθρο 15 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται
8. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται.
9. Το άρθρο 24 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται.
10. Η παρ. 4 του άρθρου 128 του Π.Δ. 611/1977, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 1943/1911 καθώς και οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του Π.Δ. 318/1992 καταργούνται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 31: Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει, εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης αντιστοίχως συντάσσονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης της παρ.1 του παρόντος άρθρου.
3. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης που συγκροτήθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 54 υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του Π.Δ. 318/1992. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής οι Επιτροπές καταργούνται.
4. Οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έχουν εφαρμογή και για τις εκθέσεις που αφορούν στο έτος αξιολόγησης 2013. Εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, επανασυντάσσονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση, δεν επηρεάζεται το κύρος των εκθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, από τους αξιολογητές της παρ. 3 του άρθρου 18 του Π.Δ. 318/1992.


Ψήφισμα Γενικού Συμβουλίου Α.Δ.Ε.Δ.Υ., 3.2.2014

Α.Δ.Ε.Δ.ΥΑθήνα, 4.2.2014 ,
Αριθμ. Πρωτ. 62
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165
             adedy1@adedy.gr


Ψήφισμα Γενικού Συμβουλίου Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

3.2.2014
για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διοικητικές Απλουστεύσεις – καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα»


Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, συνεχίζοντας το έργο της διάλυσης του Δημόσιου Τομέα, προχωρά σε νομοθετική πρωτοβουλία που προβλέπει το κλείσιμο δεκάδων φορέων και την απόλυση των εκεί εργαζόμενων.

Ο άξονας πάνω στον οποίο κινείται η Κυβέρνηση, είναι αυτός της υλοποίησης στο ακέραιο των μνημονιακών επιταγών αλλά και της ικανοποίησης των επιδιώξεων των εγχώριων οικονομικών παραγόντων οι οποίοι διεκδικούν το έργο του Δημοσίου.

Παράπλευρη, για την Κυβέρνηση, απώλεια οι εκατοντάδες εργαζόμενοι των υπό κατάργηση δομών, οι οποίοι προορίζονται να προστεθούν στη λίστα των χιλιάδων απολυμένων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Αποκαλυπτικό όμως για το μοντέλο του Δημόσιου Τομέα που ετοιμάζεται είναι το σχέδιο αξιολόγησης των εργαζομένων που προβλέπεται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση θεσμοθετεί ένα νέο τύπο πελατειακών σχέσεων, εκβιασμών και υποταγής. Στόχος τους η δημιουργία ενός μικρού και απόλυτα ελεγχόμενου κομματικά δημοσίου, όπου ο κατ΄ ανάθεση τοποθετημένος τμηματάρχης, θα αξιολογεί και θα κατατάσσει τους εργαζόμενους, σε ικανούς και σε προς απόλυση υπαλλήλους.

Η πρόβλεψη άλλωστε που υπάρχει στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο σύμφωνα με την οποία το 15% των υπαλλήλων πρέπει να κριθούν ουσιαστικά ως ακατάλληλοι, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας για τον πραγματικό στόχο της συγκεκριμένης διαδικασίας.

H επίκληση των προβλημάτων δομής και λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα, είναι προσχηματική. Στόχος της Κυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται και στη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, δεν είναι η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, αλλά η νομιμοποίηση διαδικασιών που οδηγούν στην ανεργία εκατοντάδες υπαλλήλους, η δημιουργία μιας μεγάλης δεξαμενής με χιλιάδες υπό απόλυση εργαζόμενους και  φυσικά η εκχώρηση νευραλγικών, αλλά και κερδοφόρων τομέων του δημοσίου στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
Παράλληλα προωθούνται οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις που αποσκοπούν στην έμμεση κατάργηση της μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων μέσα από την πρόσληψη «οφελούμενων» και άλλων με 480 ευρώ το μήνα με 5μηνες συμβάσεις.

To Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει το απαράδεκτο νομοσχέδιο που προωθεί το κλείσιμο δεκάδων φορέων του Δημοσίου και την απόλυση εκατοντάδων εργαζομένων.

Το Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αγωνίζεται για να αναπτυχθεί ένα παλλαϊκό κίνημα αντίστασης και  ανατροπής των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Ένα κίνημα υπεράσπισης του Δημόσιου Τομέα, των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και διεκδίκησης ενός δημοσίου φιλικότερου και αποτελεσματικότερου, στην υπηρεσία κυρίως των φτωχών και μεσαίων στρωμάτων της κοινωνίας μας. Στον αντίποδα δηλαδή του Δημοσίου που χρόνια τώρα δημιουργούσαν και υπηρετούσαν οι σημερινοί ‘’εξυγιαντές’’ του.

 Από το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Ανοιχτή συζήτηση για την οργάνωση της δράσης ενάντια στη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις, Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 8μ.μ

Ανοιχτή συζήτηση για την οργάνωση της δράσης
ενάντια στη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις


Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 8μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου

Δεκάδες είναι οι εργαζόμενοι που και στον Νομό του Ρεθύμνου έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και αντιμετωπίζουν την απειλή της απόλυσης απλώς και μόνο για να ικανοποιηθούν τα νούμερα της κινητικότητας και των απολύσεων που έχουν συμφωνήσει Ελληνική Κυβέρνηση και Τρόικα. Απώτερος στόχος η υποβάθμιση και τελικά η διάλυση των κοινωνικών αγαθών. Σχολεία, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, Δημοτικές υπηρεσίες κ.τ.λ. οδηγούνται σε μαρασμό.
Απέναντι σε αυτή τη λαίλαπα τα σωματεία μας οφείλουν να αποτελέσουν ασπίδα προστασίας ώστε να υπερασπιστούμε τη δουλειά μας, τη ζωή μας, την αξιοπρέπεια μας, την κοινωνία ολόκληρη.
Καλούμε όλους τους εργαζομένους να συζητήσουμε και να οργανώσουμε τις δράσεις μας ενάντια στις διαθεσιμότητες-απολύσεις και τη διάλυση των κοινωνικών αγαθών. Απευθύνουμε ιδιαίτερη πρόσκληση στους συναδέλφους που έχουν τεθεί ήδη σε διαθεσιμότητα, καθώς με αυτούς ανοίγει ο ασκός του Αιόλου για επερχόμενες απολύσεις.
Όχι σε διαθεσιμότητα-απολύσεις
Παιδεία-Υγεία-Στέγη-Δημόσια αγαθά για όλο το λαό
 
 
Διοργάνωση:
ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ -ΕΛΜΕ ΡEΘΥΜΝΟΥ -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ -ΕΛΤΕΕ -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ –ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΡ –ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ