Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Τοποθέτηση για την πρόταση του Οδικού Χάρτη


Ρέθυμνο 19-12-2012

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, που συνήλθε στις 18-12-2012, αποφάσισε να εκφράσει προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος την ολοκληρωτική αντίθεσή της προς τη σαφή επιδίωξη της πρότασης του Οδικού Χάρτη να μετατρέψει λειτουργίες του Δημόσιου Πανεπιστημίου σε “κερδοσκοπικές” ιδιωτικές επιχειρήσεις, πριμοδοτώντας, όπως ρητά και πολλάκις αναφέρεται, «τη δυνατότητα ίδρυσης σ’ αυτό νέου Ν.Π.Ι.Δ.»1
Αυτές τις “κερδοσκοπικές” επιχειρήσεις, ο σχεδιασμός του Οδικού Χάρτη, όπως άλλωστε δηλώνεται με παρρησία, προτίθεται να τις προικοδοτήσει γενναιόδωρα, εκχωρώντας τους περιουσιακά στοιχεία και υπηρεσίες του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Η άποψη ότι όλα αυτά αποσκοπούν σε μια επιβεβλημένη “εκσυγχρονιστική” διοικητική μεταρρύθμιση, που συνάδει με την κρισιμότητα των περιστάσεων, πιστεύουμε ότι είναι προσχηματική και υποκρύπτει την πρόθεση να εκτεθούν οι δημόσιες ακαδημαϊκές υποδομές του Πανεπιστημίου Κρήτης στη λεηλασία των ιδιωτικών συμφερόντων.
Όσον αφορά τα εργασιακά μας δικαιώματα, έκπληκτοι διαπιστώσαμε πως αυτά δεν απειλούνται πλέον μόνο από τις ρυθμίσεις του Μεσοπρόθεσμου και των διαδοχικών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, αλλά από τον σχεδιασμό του ίδιου του Πανεπιστημίου. Επισημαίνουμε την προοπτική που περιγράφεται για τους υπαλλήλους του ΕΛΚΕ (σελ.122), σε περίπτωση κατάργησής του: «Το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό του ΕΛΚΕ μετακινείται σε άλλες οργανικές μονάδες του ιδρύματος. Το προσωπικό αυτό μπορεί, με αίτηση του, να αποσπάται στο Ν.Π.Ι.Δ. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. και γνώμη του υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου του ιδρύματος». Πώς να μην ανησυχήσουμε για τις εξελίξεις που προοικονομεί για το σύνολο του προσωπικού, όταν παρακάτω (σελ.126) διαβάζουμε πως «το νέο Ν.Π.Ι.Δ. ενδεχομένως να κληθεί να στελεχώσει τμήματα ή και διευθύνσεις, που κανονικά θα έπρεπε να υπάγονται στο Π.Κ. (ως Ν.Π.Δ.Δ.), αλλά λόγω της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου θα στελεχωθούν και θα υπαχθούν στο νέο Ν.Π.Ι.Δ.»;
Στην παρούσα λοιπόν αρχική μας τοποθέτηση, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας από το γεγονός ότι ο προτεινόμενος σχεδιασμός για το Πανεπιστήμιο Κρήτης λαμβάνει ως δεδομένο ότι η κρατική χρηματοδότηση θα φθίνει διαρκώς και οι υπάλληλοι θα αποχωρούν (συνταξιοδοτημένοι ή απολυόμενοι). Ζητήματα δηλαδή τα οποία αποτελούν μείζονα πολιτικά διακυβεύματα χρησιμοποιούνται ως βάση για τον σχεδιασμό του μέλλοντος, ωσάν να πρόκειται για αξιωματικά δεδομένα ή αναπόφευκτη φυσική καταστροφή.
Ζητάμε από την Πρυτανεία να θέσει τον Οδικό Χάρτη σε δημόσια συζήτηση. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουμε να εκφράσουμε όλες τις επιφυλάξεις μας τόσο απέναντι στην ευρύτερη φιλοσοφία και τους “ύποπτους”, κατά την άποψή μας, στόχους του, όσο και στα ειδικότερα, ανά υπηρεσία, προβλήματα που ανακύπτουν.
_______________________________________
1. Σελ. 2: “Η σημαντικότερη [sic] νέα δυνατότητα, είναι η δυνατότητα ίδρυσης νέου Ν.Π.Ι.Δ., που θα λειτουργεί ως κερδοσκοπική εταιρεία, με σκοπό την ευέλικτη οικονομική διαχείριση”. Σελ.8: Αυτολεξεί επανάληψη του παραπάνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου