Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Εγκύκλιος έναρξης του οκταμήνου (8μηνου) της διαθεσιμότητας διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80, Μαρούσι

ΠΡΟΣ:
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

 ΑΔΑ: ΒΙΦ59-ΦΟΙ2 , Μαρούσι, 16-5-2014 ,    Αρ. Πρωτ. : 4802

Θέμα :  «Σχετικά με τον χρόνο  έναρξης του οκταμήνου (8μηνου) της διαθεσιμότητας διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, του οποίου οι θέσεις καταργήθηκαν». 

Έχοντας υπ’ όψιν:
1.  Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2. της παρ. Ζ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012  «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016  -  Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2.  Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4172/2013  «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3.  Την υπ’ αριθμ.  135211/B2/24.9.2013  κοινή απόφαση των Υπουργών  Παιδείας  και Θρησκευμάτων  -  Διοικητικής Μεταρρύθμισης  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάργηση χιλίων τριακοσίων σαράντα εννέα (1.349) οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/13 (Α’ 167)» (Β’ 2384), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 150539/Β2/15.10.2013 (Β’ 2601) και 57519/B2/11.4.2014 (Β’ 910) κοινές αποφάσεις των ως άνω Υπουργών. 
4.  Το υπ’ αριθμ. 2470/16.5.2014 Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Προϊσταμένου του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο εκδόθηκε κατόπιν του υπ’ αριθμ. 424/14.5.2014  ερωτήματος του Υπουργού  Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
5.  Το από 15.5.2014 Γνωμοδοτικό Σημείωμα των κ.κ. Χρυσανθάκη Χαράλαμπου, Καθηγητή της  Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών  του  ΕΚΠΑ, Βλαχόπουλου Σπυρίδωνος, Αν. Καθηγητή  της Νομικής Σχολής  του  ΕΚΠΑ  και Γώγου Κωνσταντίνου, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ,  το οποίο εκδόθηκε κατόπιν του υπ’ αριθμ. 424/14.5.2014 ερωτήματος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ 

Α. Χρόνος έναρξης του οκταμήνου (8μηνου) της διαθεσιμότητας διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, του οποίου οι θέσεις καταργήθηκαν στο σύνολο τους.  Σε περίπτωση κατάργησης  του  συνόλου  των  οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, το οκτάμηνο (8μηνο) της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία οι θέσεις αυτές καταργούνται.
Σε περίπτωση τροποποίησης της ως άνω απόφασης, ο χρόνος της διαθεσιμότητας άρχεται από τη δημοσίευση της τελευταίας τροποποιητικής Κ.Υ. απόφασης, καθ’ ο μέρος αυτή τροποποιεί την αρχική Κ.Υ.Α. 

Β. Χρόνος έναρξης του οκταμήνου (8μηνου) της διαθεσιμότητας διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, του οποίου οι θέσεις καταργήθηκαν με αποτίμηση προσόντων. Σε περίπτωση κατάργησης  οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, με αποτίμηση προσόντων,  το οκτάμηνο (8μηνο) της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων άρχεται από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της ως άνω  διαπιστωτικής  πράξης, ο  χρόνος της διαθεσιμότητας άρχεται από την έκδοση της τελευταίας διαπιστωτικής πράξης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου