Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Η ΚΥΑ για τη διαθεσιμότητα των 49 υπαλλήλων στο ΠΚ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κατάργηση συνόλου θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο :
1.   Δέκα τρεις (13) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΥΕ κλάδου Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων.
Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων :
1.   Δύο (2) θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων.
2.   Δύο (2) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων.
3.  Δεκατρείς (13) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού.
4.   Επτά (7) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού.
5.   Έντεκα (11) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού.
6.   Μία (1) θέση προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Τεχνικού.

Η φύση (οργανική ή προσωποπαγής) καθώς και η σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των καταργούμενων ως άνω θέσεων θα προκύψει ύστερα από την αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων (μόνιμων και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν στους ανωτέρω κλάδους/ειδικότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του ν.4172/2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπ’αριθμ.: ΔΙΠΙΔΔ/ Β.2/2/ οικ.21634 /2.8.2013 (ΦΕΚ 1914 Β΄) υπουργική απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου