Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Νεα ΚΥΑ 15-10-2013 για διαθεσιμότητα ΦΕΚ 2601

Δείτε το αρχείο σε pdf
15 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 150539/Β2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 135211/Β2/23.9.2013 (Β΄ 2384) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
     ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ?ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
α. Κατάργηση συνόλου θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο:
1. Δώδεκα (12) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας διωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού καηγορίας ΥΕ κλάδου ή και ειδικότητας Φυλάκων?Νυχτοφυλάκων, Φυλάκων, Νυχτοφυλάκων και Φυλάκων 
Νυχτοφυλάκων.
2. Δύο (2) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού κατηγορίας 
ΔΕ κλάδου ή και ειδικότητας Φυλάκων και Φυλάκων?Νυχτοφυλάκων.

β. Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων:
1. Δύο (2) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού κατηγοίας ΤΕ κλάδου ή και ειδικότητας Βιβλιοθηκονόμων και Βιβλιοθηκονομίας.
2. Δύο (2) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου ή και ειδικότητας Βιβλιοθηκονόμων και Βιβλιοθηκονομίας.
3. Δεκατέσσερις (14) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου ή και ειδικότητας Διοικητικού?Λογιστικού.
4. Επτά (7) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ κλάδου ή και ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού και Διοικητικού?Οικονομικού.
5. Εννέα (9) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου ή και ειδικότητας Τεχνικών.
6. Μία (1) θέση μόνιμου ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΤΕ κλάδου ή και ειδικότητας Τεχνικών. 

Η φύση (οργανική ή προσωποπαγής) καθώς και η σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των καταργούμενων ως άνω θέσεων θα προκύψει ύστερα από την αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων (μόνιμων και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν στους ανωτέρω κλάδους ή και ιδικότητας/ειδικότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του ν.4172/2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπ' αριθμ.: ΔΙΠΙΔΔ/ Β.2/2/ οικ.21634 /2.8.2013 (ΦΕΚ 1914 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Ως προς τα λοιπά, και για τα ιδρύματα, που δεν αναφέρονται στην παρούσα, ισχύει η υπ' αριθμ. 135211/Β2/23.9.2013 (Β΄ 2384) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως δημοσιεύθηκε.

Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
     Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013

Εδώ υπάρχει το προηγούμενο ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αρ. Φύλλου 2384 (δείτε το PDF) - 24 Σεπτεμβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου