Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ
Από τους Συλλόγους Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κρήτης
Ρέθυμνο/Ηράκλειο 18 Οκτωβρίου 2013

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
(Α) Η πλατφόρμα «απογραφής» κατασκευάστηκε χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας:
- Η είσοδος σε αυτήν γίνεται χωρίς κωδικό ασφαλείας χρήστη, χωρίς κλειδάριθμο, χωρίς κρυπτογράφηση και χωρίς επιβεβαίωση σύνδεσης-ταυτοποίησης. Ως εκ τούτου, η χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας δεν βασίζεται σε ασφαλή σύνδεση (https). Κατά συνέπεια, η ιστοσελίδα και τα δεδομένα που θα ανταλλάσσονται δεν είναι κρυπτογραφημένα και μπορούν να υποκλαπούν από άλλους κακόβουλους χρήστες ή από επιθέσεις man-in-the-middle.
- Επιτρέπει σε οποιονδήποτε με απλές γνώσεις διαδικτύου ο οποίος γνωρίζει ΑΦΜ & ΑΜΚΑ να εισέλθει εξ ονόματος άλλου και να συμπληρώσει την φόρμα απογραφής. Τα στοιχεία αρχικής εισόδου (ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) δεν είναι αυστηρά προσωπικά, αλλά μη απόρρητοι δημόσιοι αριθμοί φορολογικής και ασφαλιστικής ταυτότητας, διαθέσιμοι σε  μεγάλο πλήθος υπαλλήλων που επεξεργάζονται δεδομένα του υπαλλήλου για διάφορους λόγους (διοικητικούς, μισθοδοσίας κτλ), αλλά επίσης γνωστοί σε όλες τις εφορίες και τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας, σε όλους τους χειριστές του TAXIS, σε τράπεζες κ.α., δηλαδή σε εκατοντάδες χρήστες. Κατά συνέπεια δεν μπορεί η ηλεκτρονική απογραφή σε αυτή την πλατφόρμα να επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του υπαλλήλου.
- Δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των κωδικών πιστοποίησης (ΑΜΚΑ & ΑΦΜ), ούτε και η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης, εξόδου από την πλατφόρμα και επανεισόδου, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις που από την ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων παράγονται σοβαρά έννομα αποτελέσματα για το φυσικό πρόσωπο (π.χ. φορολογική δήλωση εισοδήματος ή περιουσιολογίου Ε9).
- Η ιστοσελίδα με την πλατφόρμα δεν περιέχει δήλωση του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων που να αναφέρει αναλυτικά το σκοπό της επεξεργασίας, το πού θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα, καθώς και από ποιον.
(Β) Τα δεδομένα, τα πιθανά λάθη, οι ελλείψεις ή οι ανακρίβειες των δηλώσεων των απογραφέντων δεν μπορεί να διασταυρωθούν αν δεν αντιπαραβληθούν με τα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που θα σταλούν στο ΥΠΑΙΘ. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των προς απογραφή υπαλλήλων (της τάξης των 2000), αυτή η αντιπαραβολή απαιτεί πολλές εβδομάδες μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ «ΑΡΓΙΑΣ» ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 
Η κατατεθείσα τροποποίηση του «δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα» (ν.3528/07 όπως ισχύει), η οποία δεν έχει ψηφιστεί ακόμα (αυτό μετατέθηκε από την Πέμπτη 17/10/13 στην Τρίτη 22/10/13 ημερομηνία λήξης της προθεσμίας απογραφής), δεν συνεπάγεται την αυτόματη κατάσταση «αργίας» του μη απογραφέντος υπαλλήλου, μετά την παρέλευση της τεθείσας πενθήμερης προθεσμίας. Επιπλέον, εφόσον ψηφιστεί και δημοσιευτεί στο ΦΕΚ δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ και να καταλαμβάνει την χρονική περίοδο της απογραφής.
Εφόσον ψηφιστεί η σχετική τροπολογία, θα ισχύουν τα ακόλουθα:
 (α) Στο άρθρο 107 παρ.1 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα προστίθεται ως πειθαρχικό παράπτωμα το εξής:
".... λγ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα της μη απογραφής υπαλλήλου εντός της οριζομένης προθεσμίας εφ' όσον απαιτείται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 3 της υπ/ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β2/οικ.21634/2-8-13 απόφασης του Υπ. Δοικ. Μετ. όπως ισχύει"
Η συγκεκριμένη παράγραφος 3 της ΥΑ όπως τροποποιήθηκε, λέει ότι "εντός προθεσμίας 15 ημερών από την δημοσίευση της προβλεπόμενης ΚΥΑ (ν.4172/13, άρθρο 90 παρ.1) ... οι Δ/νσεις Διοικητικού ... συντάσσουν πίνακες .... αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω δεκαπενθήμερη (15) προθεσμία, η σύνταξη των ανωτέρω πινάκων πραγματοποιείται από την οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του εποπτεύοντος Υπουργείου. Για τον σκοπό αυτό, οι υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε εποπτευόμενα από Υπουργεία ΝΠΔΔ υποχρεούνται, εντός πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης από το εποπτεύον Υπουργείο, να απογραφούν σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που το εποπτεύον Υπουργείο παρέχει και λειτουργεί για το σκοπό αυτό.».
(β) Ακολούθως, στο άρθρο 103 παρ. 1(ε) του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα το ανωτέρω πειθαρχικό παράπτωμα προστίθεται σε όσα οδηγούν σε αυτοδίκαιη αργία, εφόσον ο υπάλληλος παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο. Συγκεκριμένα:
"1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία: ...... ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τα παραπτώματα των περιπτώσεων .... και λγ του άρθρου 107 του .... Υπαλληλικού Κώδικα ..."
(γ) Η παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο γίνεται από αρμόδιο πειθαρχικώς προϊστάμενο του υπαλλήλου, που στην περίπτωση του πανεπιστημίου, είναι ο Πρύτανης.
(δ) Αφού γίνει η παραπομπή, ο υπάλληλος τίθεται σε αργία και εντός 4 μηνών το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει την υπόθεση και αποφασίζει αναλόγως την ενοχή ή αθώωση του υπαλλήλου. Η αργία παύει και ο υπάλληλος επιστρέφει αυτοδίκαια στην θέση του εφόσον αθωωθεί ή κριθεί ένοχος και του επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή διαφορετική από την οριστική ή την προσωρινή παύση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου