Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Πρόσκληση Απογραφής Υπαλλήλων Υπ.Παιδείας από την Τετάρτη 16/10/2013 έως και τη Τρίτη 22/10/2013.

Μέχρι να έχουμε την σχετική ενημέρωση ας μην προχωρήσει κανείς συνάδελφος σε ατομική απογραφή.

Δείτε το εδώ αρχείο σε pdf : ΑΔΑ: ΒΛΛΞ9-80Ν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑNΩΤΑΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτ.
150628 /Β2 ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:   Τους Υπαλλήλους των Πανεπιστημίων:
1. Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
2. Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
3. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
4. Πανεπιστημίου Πατρών, 
5. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
6. Πανεπιστημίου Κρήτης 
ΚΟΙΝ:  Διευθύνσεις Διοικητικού Προσωπικού  των
Ανωτέρω Πανεπιστημίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας υπ’ όψιν:
α) τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν.4172/2013 (A’ 167),
β)  τις  διατάξεις  της  Αριθμ.ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013  (ΦΕΚ  1914/Β/7.8.2013) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
γ)  τις διατάξεις  της  Αριθμ.ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/33/οικ.27653/11.10.2013 (ΦΕΚ 2560/Β/11.10.2013) 
Απόφασης του ως άνω Υπουργού,

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Α.  Οι  υπάλληλοι  ανά  ίδρυμα  που  κατέχουν  θέσεις  σε  κατηγορίες  και  κλάδους  ή  και ειδικότητες,  ως  ακολούθως,  ορισμένες  εκ  των  οποίων  καταργούνται  σύμφωνα  με  την αριθμ.135211/Β2/23-09-2013    ΚΥΑ  των  Υπουργών  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  και  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  (Β’  2384),  όπως  ισχύει, προσκαλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας αρχομένης από την ανάρτηση της παρούσας στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 16/10/2013 έως και τη Τρίτη 22/10/2013,  να  προβούν  στην  απογραφή  τους  στο  ειδικό  πληροφοριακό  σύστημα  που παρέχει  το  Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  στον  ιστότοπο http://odysseas.it.minedu.gov.gr., σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτού:
............................
...........................
ΣΤ.  Υπάλληλοι του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ σε
1.   θέσεις  μόνιμου  και  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Αορίστου  Χρόνου  προσωπικού
κατηγορίας ΤΕ κλάδου ή και ειδικότητας Βιβλιοθηκονόμων και Βιβλιοθηκονομίας.
2.    θέσεις    μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού
κατηγορίας ΔΕ κλάδου ή και ειδικότητας Βιβλιοθηκονόμων και Βιβλιοθηκονομίας.
3.   θέσεις  μόνιμου  και  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Αορίστου  Χρόνου  προσωπικού
κατηγορίας ΔΕ κλάδου ή και ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού.
4.   θέσεις  μόνιμου  και  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Αορίστου  Χρόνου  προσωπικού
κατηγορίας  ΠΕ  κλάδου  ή  και  ειδικότητας  Διοικητικού  Οικονομικού  και  Διοικητικού-Οικονομικού.
5.   θέσεις  μόνιμου  και  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Αορίστου  Χρόνου  προσωπικού
κατηγορίας ΔΕ κλάδου ή και ειδικότητας Τεχνικών.
6.   θέσεις  μόνιμου  ή  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Αορίστου  Χρόνου  προσωπικού
κατηγορίας ΤΕ κλάδου ή και ειδικότητας Τεχνικών.

Β.  Όλα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  των  στοιχείων  που  δηλώνονται  στο  ανωτέρω αναφερόμενο  ειδικό  πληροφοριακό  σύστημα  και  περιγράφονται  αναλυτικότερα  στις κείμενες  διατάξεις  και  στο  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  ΧΡΗΣΗΣ,    πρέπει  να  κατατεθούν  και  εγγράφως  στο  Τμήμα  Γ’-Διοικητικού  Προσωπικού  της  Διεύθυνσης  Προσωπικού  Ανώτατης Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης  της  Κεντρικής  Υπηρεσίας  του  Υπουργείου  Παιδείας  και Θρησκευμάτων, εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας.

Γ.  Την αυτή,  ως άνω,  υποχρέωση  απογραφής  έχουν και  οι  υπάλληλοι  που εμπίπτουν στις κατηγορίες  των  εξαιρέσεων  της  περίπτωσης  Δ  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  90  του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/23-07-2013) και του άρθρου 53 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/ τ.Α’/17-09-2013).  Ειδικώς,  οι  υπάλληλοι  αυτοί  οφείλουν,  επιπροσθέτως  των  ανωτέρω δικαιολογητικών της Β. περίπτωσης  της παρούσας,  να  καταθέσουν  και όλα  τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την εξαίρεσή τους από την διαθεσιμότητα.

Δ.  Επισημαίνεται  ότι  η  ανωτέρω  απογραφή  επέχει  και  θέση  υπεύθυνης  δήλωσης  του ν.1599/1986 και αποτελεί εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος, η παράβαση του οποίου επάγεται τις συνέπειες του νόμου.

Ε. Για την παροχή πληροφοριών και την υποβοήθησή σας μπορείτε να συμβουλεύεστε  το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ  του  ειδικού  πληροφοριακού συστήματος  καθώς και  να απευθύνεστε στα  τηλέφωνα:  210  3442304,  210  3442919,  210  3442918,  210  3442038  της  οικείας υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου