Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑNΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ Γ’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑNΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ Γ’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ
            Του/της  …………………………………….., κατοίκου……………………………., οδός ……………………………… αριθμός …………………………….., υπαλλήλου στο ……………………………………………. με ειδικότητα ……………………
******
Όπως καλώς γνωρίζετε μετά την έκδοση της υπ’ αριθμόν υπ’ αριθμόν ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/33/οικ.27653/11.10.2013 (ΦΕΚ 2560/Β/11.10.2013) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Διεύθυνση σας προέβη στην έκδοση της από 15-10-2013 πρόσκλησης (150628 /Β2 ΕΠΕΙΓΟΝ) με την οποία καλούμαι να συμπληρώσω σχετικό απογραφικό δελτίο και να αποστείλω όλα τα οριζόμενα έγγραφα, μέχρι την Τρίτη 22-10-2013. Μάλιστα στην ως άνω πρόσκληση σας, ρητώς επισημαίνετε, ότι σε περίπτωση ανακριβούς συμπλήρωσης των στοιχείων στο ως άνω δελτίο, γεννάται ποινική ευθύνη στο πρόσωπο μου για υποβολή ψευδούς υπευθύνου δηλώσεως.
Δεδομένου, ότι τα στοιχεία που μου ζητάτε σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 (ΦΕΚ 1914/Β/7.8.2013) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμόν ΔΙΠΙΔΔ/ Β.2 /Δ/ 33/ οικ. 27653 /11.10.2013 (ΦΕΚ 2560/Β/11.10.2013) Υπουργική Απόφαση είναι εξαιρετικά λεπτομερειακά ενώ σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατον να διαθέτω αρχείο των εγγράφων, που καλούμαι να προσκομίσω (όπως για παράδειγμα των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας οκταετίας) ή να αναζητήσω τα έγγραφα αυτά από επίσημη πηγή, αφού εξαιτίας της απεργιακής κινητοποίησης του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου η πρόσβαση στον προσωπικό υπηρεσιακό μου φάκελο δεν είναι εφικτή, σας δηλώνω δια της παρούσας, ότι:
(α) Δεν είμαι σε θέση να συμπληρώσω και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, με την ακρίβεια, που απαιτείται το σχετικό απογραφικό δελτίο, την στιγμή μάλιστα, που κάθε εσφαλμένη συμπλήρωση του μπορεί να επισύρει εις βάρος μου ποινικές συνέπειες.
(β) Δεν είμαι σε θέση να έχω πρόσβαση στον υπηρεσιακό μου φάκελο, δεδομένου, ότι αφενός το προσωπικό του Ιδρύματος, που υπηρετώ τελεί σε κατάσταση απεργίας ενώ παράλληλα και εγώ ο ίδιος συμμετέχω στις ως άνω απεργιακές κινητοποιήσεις, πράγμα, που συνεπάγεται, ότι δεν μπορεί να νοηθεί υποχρέωση μου να προβώ σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή ενέργεια, κατά το διάστημα αυτό.
(γ) Δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω κανένα από τα αποδεικτικά στοιχεία, που ζητώνται δεδομένου, ότι δεν έχω πρόσβαση στον υπηρεσιακό μου φάκελο λόγω της απεργιακής κινητοποιήσεως ενώ παράλληλα, είναι αδύνατη η μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα συλλογή εγγράφων από διάφορες υπηρεσίες (εάν ήθελε υποτεθεί, ότι υποχρεούμαι να τα συλλέξω).
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου
ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ
            Ότι ως συμμετέχων στην απεργία δεν υπέχω υπηρεσιακών υποχρεώσεων κατά το διάστημα αυτό.
            Ότι  σε κάθε περίπτωση, δεν είμαι σε θέση να συμπληρώσω ορθώς και με ακρίβεια το απογραφικό δελτίο, χωρίς να έχω πρόσβαση στον προσωπικό μου υπηρεσιακό φάκελο, που τηρείται στην οικεία Διεύθυνση του Πανεπιστημίου, η οποία είναι στην παρούσα φάση κλειστή λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων
            Ότι σε κάθε περίπτωση, δεν διαθέτω τα δικαιολογητικά, που ζητάτε με την ως άνω πρόσκληση σας σε κάποιο προσωπικό αρχείο, αφού όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στον υπηρεσιακό μου φάκελο, στον οποίο δεν διαθέτω πρόσβαση και επιπροσθέτως είναι εξαιρετικά δυσχερές έως αδύνατον να ανασυσταθεί ο φάκελος μου, με την συλλογή δικαιολογητικών από διάφορες υπηρεσίες εντός μάλιστα ενός τόσο σύντομου χρονικού διαστήματος.
Αθήνα, ……………Οκτωβρίου 2013
Ο Δηλών/Η Δηλούσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου